Neznámy Kozmos: Energia z ničoho. Casimirov efekt. Tvar kozmu je aký?

13. mája 2019, romanbednar, Kozmos

Mysteriózna energia prichádzajúca z Ničoho. Hovorí sa, že z ničoho nemôže nič prísť a ani nič vzniknúť. To platilo pre ľudí po celé tisícročia. Dnes to ale už neplatí, samozrejme len vtedy, ak zoberieme do úvahy kvanty  a ich mysticko-tvoriteľské schopnosti.

Sú schopné spôsobiť to, že odrazu sa v reálnom priestore objavia sily (energie), ktoré akoby do neho prišli z ničoho.

Demonštrovať to možno napríklad nasledovne:

Sú k tomu potrebné len dve tenké neveľké kovové platne. Tie treba vložiť vedľa seba do vákua, ale tak, aby bola medzi nimi len minimálna vzdialenosť, dva, tri milimetre. Hoci platne sú vo vákuu, ktoré je všade okolo nich a aj v priestore medzi nimi, tak odrazu z ničoho nič vznikne nepatrná sila (energia), ktorá ich stláča dohromady.

Už v roku 1948 to bol známy holandský fyzik Hendrik Casimir, ktorý svojimi teoretickými výpočtami tieto sily a tento efekt predpovedal.

Trvalo to len osem rokov a jeho predpoveď sa ukázala byť pravdivou. Pokus v laboratóriu ukázal, že Casimir vypracoval perfektnú predpoveď.

Táto mysteriózne vznikajúca sila, ktorá odporuje mechanickým zákonom Newtona, sa objaví preto, lebo vákuum presne v zmysle zakonov kvantovej fyziky nie je neustále len prázdnotou. Neprestajne do neho vnikajú z Ničoho (z „mimopriestoru“ a či z „iných dimenzíi“)  páry častica-antičastica, ktoré potom prejdú za nepredstaviteľne krátučky moment istú dráhu cez vákuum, aby následne opäť zmizli v Ničom.

Zatiaľčo vonku, okolo platní, môžu vznikať páry častica-antičastica s ľubovoľnou vlnovou dĺžkou, tak v priestore medzi platňami môžu vznikať len také páry častíc-antičastíc, ktorých vlnová dĺžka je len malým násobkom vzdialenosti, ktorá delí platne od seba – napr. 1 krát, 3 krát, 6 krát. Z toho dôvodu je vonku v tom istom momente oveľa viac párov ako vo vnútri, medzi platňami.

A preto sa vytvára pretlak a ten stláča platne dohromady.

Fenomény kvantovej fyziky pôsobia na nezasvätených ako čarovanie a či tak, akoby prichádzali zo „sveta duchov“.

 

Akú formu má kozmos?

 

Geometrické vyformovanie univerza – teda jeho geometrický tvar – je závislé od toho, ako je usporiadaná hmota, ktorá je vo vnútri jeho priestoru.

Existujú tri varianty možného tvaru univerza; iné podľa názoru astrofyzikov a matematikov neprichádzajú do úvahy:

 

a, geometria univerza je hyperbolická

b, univerzum sa vyznačuje plochou euklidovskou geometriou

c, univerzum má sférickú geometriu

 

Ak je množstvo hmoty v univerze rovné istému konkrétnemu číslu, ktoré sa v astrofyzike označuje ako kritická hustota, tak by malo platiť b,. Ploché univerzum je otvorené a neustále expanduje. Jeho expanzia sa však postupne spomaluje.

Výpočet kritickej hustoty síce máme, avšak s vysokým faktorom neistoty. Kritická hustota hmoty univerza je podľa toho rovná mocnine 10 na 53 kg.

 

V prípade ak je celková hmota univerza značne menšia ako hore uvedená mocnina, tak žijeme v univerze podľa a,.

Vtedy je naším domovom univerzum formy sedla. V reči geometrie ide o dvojdimenzionálnu hyperbolickú plochu. V tom prípade je univerzum otvorené a bude expandovať donekonečna.

 

Ak je ale množstvo hmoty v univerze podstatne väčšie ako je jej kritická hustota v jeho vnútri, tak náš život sa odohráva vo sférickom univerze, teda platí c,.

Na rozdiel od predošlých dvoch alternatív univerza, nie je sférické univerzum otvorené a jeho expanzia sa niekedy v ďalekej budúcnosti ukončí a v momente jej ukončenia sa začne opak expanzie.

Také univerzum sa začne zmenšovať, až sa napokon celkom „zrúti do seba“ a potom sa novým Veľkým treskom prebudí znova k novému životu.

To sa bude neustále opakovať a astrofyzika v takomto prípade hovorí o oscilujúcom univerze.

 

Ešte uvediem, že priemerná hustota hmoty v univerze je asi 4,7. 10 na mínus 30 v gramoch/cm na 3.

 

Uvedené výpovede a úvahy sú z mojej knihy KVANTOVÉ UNIVERZUM a JEHO ZÁHADY